Privacy Policy

De Vereniging Landelijke Netwerk Kwaliteitszorg VO, hierna te noemen de vereniging, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden. In deze privacyverklaring wordt beschreven om welke gegevens het gaat, hoe deze gegevensverwerking gebeurt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De vereniging kent leden en oud-leden. Leden zijn zij die in een jaar deelnemen aan de Landelijke Netwerkdag Kwaliteitszorg VO. Oud-leden zijn zij die in het verleden hebben deelgenomen aan een dergelijke netwerkdag. Van de leden en oud-leden verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • 
Naam school/bestuur/organisatie waar iemand werkt
 • Brinnummer school, NAW-gegevens bestuur/organisatie
 • E-mailadres school/bestuur/organisatie of privé
 • Telefoonnummer werk of privé
 • Factuuradres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens verstrekt via bijvoorbeeld via het contactformulier

Naast (oud-)leden kent de vereniging ook belangstellenden. Hiertoe behoren al degenen die op een of andere manier hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Van hen bewaren we de gegevens die ze zelf hebben verstrekt, maar in ieder geval:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van de factuur voor de deelname aan de landelijke netwerkdag. 
- Het verzenden van onze Nieuwsbrief. De (oud-)leden en belangstellenden ontvangen onze Nieuwsbrief. Zij kunnen zich op ieder gewenst moment afmelden voor deze Nieuwsbrief.
- Het leggen van contact per e-mail of telefoon

Hoelang en waar bewaren wij persoonsgegevens?

De vereniging bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Twee jaar voor alle verzamelde gegevens met uitzondering van:

 • Gegevens ten behoeve van de financiën (bewaartermijn 7 jaar, zie hieronder)
 • 
Gegevens ten behoeve van het verzenden van de Nieuwsbrief. Ontvangers kunnen zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief

Deze gegevens met uitzondering van factuuradres en bankrekeningnummer bevinden zich op een met een wachtwoord beveiligde omgeving van de website t.b.v. digitale verzending van de Nieuwsbrief.

Gebruikte computerprogramma’s of systemen

Het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Jortt boekhoudprogramma om (herinnerings)facturen te maken, te versturen en financiële jaarstukken te maken. Na zeven jaar worden de factuurgegevens verwijderd. De penningmeester en een tweede bestuurslid hebben middels een persoonlijke inlogcode en een wachtwoord toegang tot Jortt.  Met Jortt is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
 • 
Triodos Bank voor het betalingsverkeer. De penningmeester en een tweede bestuurslid hebben middels een persoonlijke inlog en wachtwoord toegang tot de Triodosbank (wachtwoord beveiligd).
 • Google Formulieren voor de inschrijving van de landelijke netwerkdag. De gegevens worden nadat de landelijke netwerkdag heeft plaatsgevonden, bewaard op de website. Alleen de voorbereidingsgroep heeft toegang tot deze gegevens ten behoeve van de organisatie en correspondentie over de netwerkdag, de evaluatie en het versturen van de nieuwsbrieven. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om facturen te maken en betalingen te verwerken. Google Formulieren is met een wachtwoord beveiligd.
 • 
Google analytics om gegevens over activiteiten van bezoekers aan onze website te verzamelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De vereniging verstrekt geen gegevens aan derden.

Geautomatiseerde besluitvorming

De vereniging neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare door ons gebruikte technieken

De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de websitebezoeker. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een ieder heeft het recht om zijn  of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En ook het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging. Ook heeft eenieder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een (oud) lid bij ons een verzoek kan indienen om zijn persoonsgegevens te sturen naar zijn of een door hem genoemde organisatie.

Een (oud) lid kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens sturen naar:

info@kwaliteitszorgvo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door het (oud) lid is gedaan, vragen wij een kopie van zijn identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.

De Vereniging Landelijke Netwerk Kwaliteitszorg VO wijst erop dat een (oud) lid de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Landelijke Netwerk Kwaliteitszorg VO neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het lijkt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: info@kwaliteitszorgvo.nl