• Studiedag 2019

  Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

Programma Studiedag 2021 Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO

dinsdag 5 november 2019

 • 09.00 - 09:30

  Inloop met koffie en thee, in de lounge

 • 09.30 - 10.00

  Opening, korte inleiding en ALV door Marleen Delcour, voorzitter van de Vereniging Netwerk Kwaliteitszorg VO in 0.51 congreszaal

 • 10.00 - 11.15

  1e ronde Sessie(s)

 • 11.15 - 11.45

  Koffie/thee (in de lounge)

 • 11.45 - 13.00

  2e ronde Sessie(s)

 • 13.00 - 14.00

  Lunch (in de lounge)

 • 14.00 - 15.15

  3e ronde Sessie(s)

 • 15.30 - 16.30

  Plenaire afsluitende lezing door Jan Bransen (in 0.51 congreszaal)

 • 16.30 - 17.00

  Afsluitende netwerkborrel

Locatie voor de Studiedag 2021 is:

Domstad Utrecht

Bezoekadres:

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht
030 – 29 27 777

Link naar routebeschrijving

Domstad ligt op loopafstand van Utrecht CS en parkeren is mogelijk bij het Jaarbeursterrein (ivm werkzaamheden minder goed bereikbaar).

Aantal deelnemers: maximaal 150. Dus meld je op tijd aan.

Je kunt je aanmelden van 1 tot 16 oktober.

Kosten: deelname bedraagt 100 euro. Dit is tevens het lidmaatschapsgeld van de vereniging voor één jaar.

3 rondes

Deze Studiedag 2021 bestaat uit 3 rondes, waarbij voor elk een keuze gemaakt kan worden uit negen sessies. Je kunt dus 3 keuzes maken en hierdoor bepaal jij de invulling van jouw Studiedag 2021. We hebben interessante sessies, voor elk wat wils. We hopen jouw dag zo leuk en zo interessant mogelijk te maken.

Sessie(s)

Onderstaand geeft de informatie over de sessies weer. Zoals gezegd heb je bij elke ronde de keuze uit 9 sessies. Neem hier kennis van het aanbod en geef je keuze aan op het aanmeldformulier. Je kunt je aanmelden van 1 tot 16 oktober.

Sessie(s)

1

Minstens 100 x Schoolplan

Het Schoolplan is een verplicht vierjaarlijks op te stellen document. Maar het kan ook een punt op de horizon zijn, het houvast voor de kwaliteitsmedewerker. Het schoolplan kan ook een plaag voor de creativiteit zijn. De kunst is te ontdekken wat past bij de organisatie en waar de mensen aan toe zijn. Vanuit dat oogpunt dan de plek en rol als kwaliteitszorgmedewerker kiezen, in woord en beeld.

Lees meer...

Vanuit verschillende kanten kijken en dan in gesprek en oefenen: de deelnemer gaat een aanpak uitwerken en bepaalt de rol van de kwaliteitsmedewerker hier in. Tijdens de workshops worden gezichtspunten en perspectieven aangereikt en uitgewerkt. De deelnemer gaat vervolgens naar huis met een idee voor een concrete aanpak en de rol van zichzelf, als kwaliteitsmedewerker, hierin.

Sessieleider(s)

Hans is een ervaren consultant en sessieleider. Met een achtergrond in management van zowel onderwijs als bedrijfsleven is hij als zelfstandig organisatieadviseur en sessieleider actief voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel in het VO als ook in het PO, HBO en WO, MBO, de overheid, en diverse (inter)nationale vakorganisaties. Hans richt zicht op onderwijsprojecten met thema’s als strategie, nieuwe samenwerkingen, governance, innovatie en prestatie- en verandermanagement.

Meer informatie over Hans van Gansewinkel is te vinden via: http://hansvangansewinkel.nl/bio

Aard van de sessie
Ontwerpsessie

Inhoud

Doel van de sessie

De deelnemer gaat naar huis met concrete ideeën voor een ontwikkeltraject van een schoolplan in de school/scholen. Er ontstaat zicht op slimme wegen om de eigen rol te versterken. De deelnemer behaalt meer plezier en resultaat in het eigen werk.

Max aantal deelnemers

23 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

2

Tussen toezicht en sturing – sterke ondersteuning bij intern toezicht op de onderwijskwaliteit

In de afgelopen jaren is de rol van het College van Bestuur, maar ook de Raad van Toezicht, veranderd. Dit is mede ingegeven door het nieuwe inspectiekader. Deze veranderende rol betekent dat er een andere informatiebehoefte is bij zowel het College van Bestuur als bij de Raad van Toezicht. Hierop aansluitend veranderd ook de bijdrage die de kwaliteitsmedewerker kan leveren. In deze workshop wordt onderzocht hoe de kwaliteitsmedewerker kan bijdragen aan een goede samenwerking tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. Welke vragen komen er op de kwaliteitsmedewerker af, welke rol wordt er gevraagd en hoe maakt de kwaliteitsmedewerker maximaal gebruik van zijn talenten en vaardigheden?

Lees meer...

Tijdens de workshop wordt er een verband gelegd met de dagelijkse praktijk van de kwaliteitsmedewerker en worden mogelijkheden onderzocht om de eigen praktijk te versterken en om aan kracht te winnen als intern adviseur/beleidsmedewerker. Het intern toezicht in het voortgezet onderwijs heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Van een sterke gerichtheid op bedrijfsvoering, naar een bredere blik, waarin nadrukkelijker ook wordt toegezien op de kwaliteit van het onderwijs. Dit alles vanuit een duidelijke rolverdeling. In de woorden van Harm Klifman1: “Bestuurders worden geacht iets te willen op basis van normatieve keuzes en stellen daartoe kaders. Toezichthouders worden geacht iets te vinden, namelijk over wat bestuurders willen.” Dat betekent dat de aard van de vragen die aan kwaliteitszorgmedewerkers worden gesteld met deze ontwikkeling meebeweegt.

Het vernieuwde inspectiekader heeft niet alleen een nieuwe toon gezet in de gesprekken die gevoerd worden tussen inspectie en bestuurders, ook de Raden van Toezicht worden nadrukkelijker betrokken bij het beoordelen van de onderwijskwaliteit in haar volle breedte. Bij hen ontstaat steeds vaker een eigen informatiebehoefte.

Deze ontwikkeling in denken, dialoog en verantwoording vraagt om een explicitering van het begrip onderwijskwaliteit. “Wat zien wij als goed onderwijs?” Het vraagt daarnaast om duidelijke afspraken tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht over de wijze van verantwoording en (minimale) eisen die worden gesteld aan de onderwijskwaliteit. “Wanneer vinden we dat we geslaagd zijn in onze opdracht?” Tenslotte vraagt dit om goede afspraken over de informatievoorziening: “Wat willen we weten?”

Sessieleider(s)

Pieter Duits is senior-adviseur bij B&T. Pieter begeleidt verschillende scholen en schoolbesturen bij het opzetten van hun kwaliteitszorgsysteem, verzorgt een leergang kwaliteitszorg en voert onderzoeken met verschillende thema’s uit op VO scholen. Daarnaast is hij plaatsvervangend projectleider van Leren Verbeteren en coördineert hij intern de activiteiten van B&T op het gebied van kwaliteitszorg.

Nienke Pol is ook senior-adviseur bij B&T. Nienke is ervaren in het begeleiden van verbeter- en kwaliteitszorgtrajecten in het VO. Ze ondersteunt besturen en scholen in het opzetten of doorontwikkelen van hun kwaliteitssystemen. Daarnaast verzorgt ze met collega Caroline Offerhaus de leergang kwaliteitszorg VO die jaarlijks wordt aangeboden door B&T. Meer informatie over haar is te vinden via: https://www.linkedin.com/in/nienkepol/  

Aard van de sessie

Een interactieve presentatie

Inhoud

Door de aandacht te richten op wat goed werkt en te onderzoeken hoe je dat kunt versterken, worden leer- en ontwikkelprocessen niet alleen effectiever maar ook leuker. Natuurlijk ontstaat vanuit een probleem vaak een gevoel van urgentie om iets te veranderen. Je vindt de meest kansrijke oplossingsrichting echter niet in het grondig analyseren van het probleem. Om tot leren en ontwikkelen te komen is het effectiever om aandacht te hebben voor succceservaringen en te onderzoeken wat dit ons vertelt over wat we vaker, slimmer of handiger kunnen doen. In deze sessie vertelt Eeefje Teeuwisse waar deze waarderende benadering vandaag komt en hoe deze ondersteunend kan zijn aan de kwaliteitszorg binnen de school, zodanig dat er een breder draagvlak ontstaat voor de inzichten die uit de onderzoeken naar voren komen.

Doel van de sessie

Kennis en ervaring opdoen

Max aantal deelnemers

30 ronde 2

23 ronde 3

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

3

Meten van andere dan traditionele onderwijsdoelen

Steeds meer scholen proberen zogenoemde 21ste eeuwse vaardigheden een plek te geven in hun schoolconcept en curriculum. Daarmee komen andere doelen dan de traditionele (cognitieve) onderwijsdoelen in beeld. Het vaststellen of die andere doelen bereikt worden staat nog in de kinderschoenen. Zijn deze doelen te meten? Met wat voor methoden en instrumenten dan? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?

Lees meer...

In deze sessie wordt er op deze vragen ingegaan, gebaseerd op onderzoek van het Kohnstamm Instituut en de UvA in samenwerking met scholen die al geruime tijd een vernieuwend onderwijsconcept hebben waarin die ‘andere doelen’ een belangrijke plaats innemen. Ook de ervaringen die de deelnemers hebben op dit terrein vormen input voor de sessie.

Sessieleider(s)

Guuske Ledoux is wetenschappelijk directeur bij het Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam. Meer informatie is te vinden op: www.kohnstamminstituut.nl

Aard van de sessie

Interactieve presentatie

Inhoud

Het thema is meten/evalueren van vaardigheden van leerlingen die behoren tot 21steeeuwse vaardigheden, ook wel soft skills genoemd. Medewerkers kwaliteitszorg staan voor de vraag hoe opbrengsten van onderwijs op dit gebied zichtbaar gemaakt kunnen worden en benut voor onderwijsverbetering. Hierbij valt te denken aan vaardigheden als samenwerken, zelfsturing en kritisch denken.

Doel van de sessie

Het beoogde doel is een overzicht te geven van de bruikbaarheid van verschillende soorten meetinstrumenten en met de deelnemers te bespreken wat voor welke doelen geschikt zou zijn.

Max aantal deelnemers

19 in ronde 1

30 in ronde 3

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

Graag meenemen

Tablet of telefoon

Casus

4

De basics van kwaliteitszorg

Het (door)ontwikkel je een effectief kwaliteitszorgsysteem en hoe betrek je anderen in de school of bestuur daarbij?

Lees meer...

Sessieleider(s)

Remco van der Dussen is senior adviseur bij B&T

Thessa van Hoorn is strategisch adviseur bij Calvijn Christelijke Scholengemeenschap Rotterdam

Aard van de sessie

Praktische workshop waarin deelnemers zelf aan de slag gaan.

Inhoud

In de sessie wordt een beschrijving gegeven van enkele succes- en faalfactoren bij het inrichten van een effectief kwaliteitszorgsysteem. Dit gebeurt aan de hand van enkele theoretische inzichten (modellen en functie van het kwaliteitszorgsysteem) en een praktijkvoorbeeld van een scholengroep die recent hun kwaliteitszorgsysteem heeft doorontwikkeld.

Doel van de sessie

Meer zicht op hoe de school of het bestuur een kwaliteitszorgsysteem inricht en de kwaliteitscultuur een impuls geeft.

Max aantal deelnemers

30 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

5

Jouw plek opgesteld.. Een introductie in organisatieopstellingen

Een organisatie is een systeem waar patronen en dynamieken actief zijn die niet altijd zichtbaar zijn. Soms zijn er bepaalde remmende patronen zichtbaar, maar lukt het niet om de vinger op de zere plek te leggen. Met behulp van de methodiek ‘organisatieopstellingen’ worden deze patronen zichtbaar.

Lees meer...

Tijdens deze methodiek wordt direct zichtbaar welke plek een ieder inneemt binnen de dynamiek van de organisatie. Ook worden eventuele verstikkingen, die een grote impact kunnen hebben op het dagelijks functioneren, zichtbaar. Het is zelfs mogelijk een link te leggen naar de wortels van het systeem van herkomst, namelijk het gezin. De sessie ‘Jouw plek opgesteld… Een introductie in organisatieopstellingen’ is een praktische, interactieve sessie van bewustwording.

Sessieleider(s)

Marjoke Smits
Transitiecoach
Opsteller van Familie, Arbeid en Organisatie
Trainer Communicatie & Interactie (NLP)
Eigenaar van ‘ik & de ander’
www.ikendeander.nu

Ik coach, train en begeleid dagelijks mensen in hun persoonlijke groei en hun professionele ontwikkeling gericht op verbinding met zichzelf. Ik heb 20 jaar ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent, mentor, intern begeleider, teamleider, interne coach en trainer. Daar is mijn passie ontstaan en gevoed voor de mens achter het gedrag in relatie tot elkaar. Gedrag is zoveel meer dan het toepassen van vaardigheden. In mijn ogen is gedrag vooral een expressie van hoe iemand zich voelt, waar iemand in gelooft en wat iemand drijft.

Aard van de sessie

Interactieve presentatie

 Inhoud

De sessie gaat over de plek van de kwaliteitzorgmedewerker VO binnen de organisatie. Binnen deze functie worden veel lijntjes met elkaar verbonden en verschillende belangen gediend. De mate van invloed, de plek in de organisatie en de inzet binnen de school maken het tot een interessante positie met risico op verstrikkingen. Als er beter zicht is op de verstrikkingen en de rol die een ieder daarin op zich neemt, vanuit een systemisch perspectief, komt er ruimte voor bewustwording en kan de basis worden gelegd voor een stevig fundament met een duidelijk gekaderde plek en ordening.

Doel van de sessie

Bewustwording en inzicht in verborgen dynamieken ten aanzien van de eigen plek binnen de organisatie.

Max aantal deelnemers

15 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

6

Gluren bij de buren. Ofwel: wat valt er te leren van het MBO?

In het MBO wordt veel gewerkt met MBO Beter trajecten, waarbij het team zelf een verbeterplan opstelt.

Lees meer...

De kwaliteitskwadranten van B&T helpen bij het scherp krijgen van de verschillende aanpakken die nodig zijn om bij innovatietrajecten toch in control te blijven. Op het Amadeus Lyceum hebben ze succesvol met dit model gewerkt.

Sessieleider(s)

Marian Everhardt is beleidsmedewerker/projectleider bij MBO Utrecht. Marian heeft ruim 40 jaar ervaring in het VO en het MBO als docent, afdelingsleider, rector en inspecteur: Naast haar baan bij MBO Utrecht is Marian voor een dag in de week verbonden aan het project Leren Verbeteren.

Aard van de sessie

Interactieve presentatie

Inhoud

Een MBO Beter traject is een verbetertraject waarbij het team aan zet is en zelf een verbeterplan opstelt. Het vergroot de betrokkenheid en het inzicht van de medewerkers.

Doel van de sessie

Marian heeft veel ervaring met verbetertrajecten en legt aan de hand van MBO Beter uit hoe een verbetertraject een school succesvol kan zijn.

Max aantal deelnemers

23 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

Graag meenemen

Tablet of telefoon

7

Een zorgvuldig verloop van toetsing en afsluiting

Tijdens de sessie wordt ingegaan op de voorlopige bevindingen van het themaonderzoek van de inspectie naar het verloop van de schoolexaminering en de kwaliteitsbewaking in het VO. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Verlopen de toetsing en afsluiting zorgvuldig? Bewaken besturen en scholen zelf dat de toetsing en afsluiting zorgvuldig verlopen? Ook worden verbetersuggesties voor de schoolpraktijk gegeven.

Lees meer...

Sessieleider(s)

Erik Thoonen, inspecteur voortgezet onderwijs

Aard van de sessie

Interactieve presentatie

Inhoud

In juni 2018 zijn er onregelmatigheden geconstateerd rondom de schoolexamens op vmbo-scholen in Maastricht. In het verlengde van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering heeft de inspectie in de zomer van 2019 een themaonderzoek gedaan naar de schoolexaminering in het VO en de kwaliteitsbewaking hiervan door besturen en scholen. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de rol van toetsing en afsluiting in het stelsel van kwaliteitszorg van scholen en besturen. Hoe bewaken besturen en scholen het verloop van de toetsing en afsluiting (i.e. de schoolexaminering) en gebeurt dat in voldoende mate? De verbetersuggesties hebben dan ook mede betrekking op de zorg voor kwaliteit van de schoolexaminering.

Doel van de sessie

Het doel is kennisvergroting  over de schoolexaminering en kwaliteitsbewaking ervan en een bijdrage leveren aan het urgentiebesef aangaande de schoolexaminering. Daarnaast kan de presentatie kwaliteitszorgmedewerkers op weg helpen bij het versterken van het proces van schoolexaminering en de kwaliteitsbewaking ervan binnen de eigen school of het eigen bestuur.

Max aantal deelnemers

30 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 3

Graag meenemen

Tablet of telefoon

8

Progressiegericht werken door werken vanuit je kwaliteit

Progressiegericht werken werkt vanuit de kwaliteit van de ander en die van de medewerker, uitgaand van de psychologische basisbehoeften en een growth mindset. Dit werken bevordert autonome motivatie, dieper leren, welbevinden én ook kansengelijkheid. In deze workshop wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden, werkwijzen en enkele ervaringen binnen een school m.b.t. personeel, lessen, leerlingen én ouders.

Lees meer...

Sessieleider(s)

Joanneke van Aller, eigenaar Yonderwise. www.yonderwise.nl

Aard van de sessie

Interactieve presentatie

Inhoud

De kwaliteitsmedewerker heeft te maken met een breed veld van mogelijke impulsen om het onderwijs en de organisatie te verbeteren. De workshop biedt waardevolle handvatten die zijn in te zetten in de omgang met personeel, leidinggevenden en in lesobservaties.

Doel van de sessie

Tijdens de sessie maken de deelnemers nader kennis met processiegericht en oplossingsgericht werken. Daarnaast wordt de nieuwsgierigheid opgewekt en worden deelnemers bewust gemaakt van de eigen mogelijkheden hierbij. De deelnemers gaan naar huis met een aantal tools voor verdere oefening hierin.

Max aantal deelnemers

23 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 2 en 3

Graag meenemen

Een open mind

9

Van zeer zwak naar voldoende

De havo afdeling van het Comenius Lyceum werd het afgelopen jaar als ‘zwak’ en uiteindelijk ‘zeer zwak’ beoordeeld. De workshop geeft een beeld wat dit doet met een school en alle betrokkenen rondom een school.

Lees meer...

De Innovatiecurve en de Routekaart Veranderaanpak kunnen de kwaliteitszorgmedewerker helpen om vernieuwingen een breder draagvlak te geven.

Sessieleider(s)

Pascal Scholtius, rector van Comenius lyceum en Comenius mavo in Capelle a/d IJssel.

Afgestudeerd in Urban Management (MA) en tweedegraads onderwijsbevoegdheid Geografie (BEd). Ruime ervaring in het onderwijs als ondernemende rector-directeur-teamleider met specialisatie op het gebied van 21st Century Skills, Smart Cities, Urban Management, Urban Planning, Urban Design, City Marketing, Hospitality , Economie en Geografie. Website: https://www.linkedin.com/in/scholtius/

Aard van de sessie

Aansprekend praktijkvoorbeeld

Inhoud

Bij een oordeel zwak of zeer zwak is een van de eisen van de inspectie een herstelplan en een plan van aanpak. Binnen dit herstelplan volgen verschillende acties zoals het op orde krijgen van de kwaliteitsslag. Beleids- en kwaliteitszorgmedewerkers werken in zo’n traject nauw samen met een rector-directeur en collega’s. Vooral de samenwerking en verschillende leefwerelden komen elkaar dan tegen in een herstelperiode waarbij inhoud en emotie soms door elkaar heen lopen.

Doel van de sessie

De workshop geeft een beeld hoe een dynamische wereld zoals een school geholpen kan worden naar een traject waarbij de inspectie weer het vertrouwen geeft. Vooral de druk op collega’s en de samenwerking met verschillende afdelingen geven soms wrijving. In deze workshop geeft de rector een aantal tips om te voorkomen dat de school blijft hangen in een hersteltraject.

Max aantal deelnemers

23 per ronde

Deze sessie is beschikbaar in ronde 1 en 2

Kwaliteit zonder rendement

Slotlezing Jan Bransen

In het onderwijs wordt veelal vanuit een nadrukkelijk instrumentele blik naar kwaliteit gekeken. Onderwijs wordt gezien als iets dat ‘ergens voor is’, zoals een schaar, een sauna of winkelcentrum ergens voor is. Daardoor worden vragen over kwaliteit onmiddellijk gekoppeld aan vragen over functionaliteit en doelmatigheid. Dit gebeurt zelfs als de bredere doelen omarmt worden. Daarnaast lijkt er een ‘verslaving’ aan effectmetingen te zijn. Echter, deze instrumentele kijk vervormt het inzicht in de kwaliteit van onderwijs.

Lees meer...

Spreker

Jan Bransen is hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Jan Bransen blogt op www.pleidooivooranderonderwijs.nl

Heb je vragen of opmerkingen? Stel dan je vraag via ons contactformulier of mail ons direct naar info@kwaliteitszorgvo.nl

© Copyright 2015 - Vereniging Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO | KvK 64413667 | Alle rechten voorbehouden | Privacy | Webdesign vd Velde IT Den Haag